Tematy

TEMATY KONFERENCJI:

Debaty konferencyjne mogą odbywać się w następujących obszarach:

  • Wielowymiarowość zachowań ryzykownych(uzależnienia behawioralne, zachowania agresywne dzieci i młodzieży – nowe płaszczyzny agresji, uzależnienia chemiczne, ryzykowne zachowania seksualne, nadużywanie technologii cyfrowych);
  • Współczesne koncepcje i tendencje w profilaktyce pedagogicznej – społecznej (profilaktyka pozytywna, profilaktyka zorientowana na wartości, profilaktyka rówieśnicza, profilaktyka zintegrowana, integralne modle profilaktyki szkolnej i środowiskowej);
  • Szkoła jako przestrzeń wiedzy i czynnik chroniący przed ryzykiem (kompetencje profilaktyczne nauczycieli – wychowawców, zdrowie jako wartość w rzeczywistości szkolnej, kultura szkoły, klimat i atmosfera klasy a zachowania ryzykowne, model pracy pedagogiczno-psychologicznej w szkole);
  • Zasoby zdrowia i odporności psychicznej wychowanków (tworzenie zachowań prospołecznych w profilaktyce pedagogicznej, zjawiska resilience, twardości i koherencji, budowanie pozytywnych potencjałów rozwoju, edukacja i profilaktyka prozdrowotne);
  • Profilaktyka społeczna w środowisku lokalnym (współpraca instytucjonalna na poziomie samorządowym, profilaktyka otwarta w środowisku lokalnym, budowa nowoczesnych strategii i programów profilaktycznych);
  • Sekcja studencka (profilaktyka wobec współczesnych wyzwań wychowawczych iprofilaktycznych, wolontariat jako metoda wsparcia).