Publikacja

Terminy:

30 marca 2017 r. –  rozpoczęcie naboru zgłoszeń uczestnictwa czynnego i artykułów w ramach publikacji
30 marca 2016 r. – opłata konferencyjna – uczestnictwo bierne i udział w warsztatach
2 czerwca 2017 r. – wystąpienia konferencyjne / prezentacja posterów
30 czerwca 2017 r. – zakończenie nadsyłania artykułów do czasopisma

30 lipca 2017 r. – ostateczny termin przesyłania artykułów do  monografii 

„Systemy profilaktyki w szkole i społeczności lokalnej”


PUBLIKACJA

W ramach konferencji zostanie wydana monografia naukowa w :

Oficynie Wydawniczej ASPRA

W ramach publikacji obwiązują abstrakty ustrukturalizowane : abstrakty

Wymogi edytorskie zgodne ze standardami APA : Pobierz 

Artykuły należy nadsyłać na adres e-mailowy: konferencja@poczta.wszia.opole.pl
Termin nadsyłania artykułów upływa z dniem: 30 czerwca 2017 r.


CZASOPISMO 

Istnieje możliwość, aby przesłany artykuł został opublikowany w punktowanym czasopiśmie naukowym „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” (czasopismo znajduje się na liście B MNiSW – 6 punktów). O publikacji decyduje pozytywna recenzja realizowana w trybie doubleblind review. Artykuły napisane zgodnie ze standardami APA, powinny zawierać dodatkowo tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim.

Czasopismo „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” to periodyk stworzony z myślą o pedagogach, profilaktykach, nauczycielach, psychologach i wszystkich osobach korzystających z założeń analizy transakcyjnej czy to w działalności naukowej czy praktycznej.

Celem czasopisma stało się stworzenie przestrzeni wymiany myśli i poglądów związanych z wykorzystaniem EAT m.in. w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; analizy komunikacji pomiędzy uczniami (wychowankami) i nauczycielami (opiekunami/wychowawcami); profilaktyki negatywnych zjawisk pojawiających się w środowisku szkolnym czy też pozaszkolnym, jak i dostrzegania źródeł profilaktyki pozytywnej itp. Z uwagi na obecność w czasopiśmie rozdziałów „Na pograniczu dziedzin”, bądź też „Varia” – jest to również miejsce dla tych autorów, którzy są zainteresowani szerszą niż AT perspektywą obserwacji bądź doświadczania zjawisk z obszaru edukacji, wychowania czy profilaktyki.

Czasopismo „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” wydawane jest przez Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej działający przy Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Szczegóły dotyczące periodyku można znaleźć na stronie http://www.eat.ajd.czest.pl/czasopismo/