Idea i cele konferencji

Informacje ogólne i cele konferencji

W świecie dynamicznych zmian społeczno-politycznych, demograficznych i kulturowych, powtarzających się i pogłębiających kryzysów oraz oddziaływania – zwłaszcza na młode pokolenie – jawnych i ukrytych sił destrukcji, przed pedagogiką społeczną, zwłaszcza profilaktyką społeczną, stają nowe zadania. Obok wielu zmian pozytywnych, wzrostu wolontariackiej aktywności młodzieży, jej kreatywności w świecie internetu, a także znaczącego awansu edukacyjnego, obserwujemy tendencje wskazujące na narastanie różnych, często wielowymiarowych zagrożeń. Blisko 1/4 uczniów szkół gimnazjalnych ma za sobą kontakt z narkotykiem, niemal 1/3  pokolenia 15-18-latków upiła się w ciągu ostatniego roku, około 1/5 gimnazjalistek i połowy licealistek prowadzi aktywne życie seksualne, a niemal 60% pokolenia młodych ludzi nadużywa technologii cyfrowych, ponadto narasta antykultura złego odżywania się. Równoległymi procesami są osłabienie więzi rodzinnych (masowy charakter rozwodów nadaje im wymiar problemu społecznego), maleje ochronna funkcja rodziny a kultura ponowoczesności kieruje pod adresem młodego pokolenia nowe falsyfikacje.

Chociaż zjawisk pozytywnych, progresywnych jest ciągle więcej, pedagogika społeczna powinna zauważać narastające problemy i konstruować adekwatne do tych zmian narzędzia diagnostyczne i edukacyjno-profilaktyczne.  Formułując  taką tezę zapraszamy badaczy i praktyków do prezentowania autorskich (indywidualnych i zespołowych) diagnoz współczesnych zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, modeli profilaktycznych i diagnostycznych. Pragniemy, aby konferencja była polem konfrontacji teoretycznych i praktycznych obserwacji oraz wsparciem dla instytucji samorządowych oraz systemu oświatowo-wychowawczego w skuteczniejszym reagowania na nowe wyzwania.  Konferencja koncentruje się wokół zjawiska szeroko rozumianej profilaktyki społecznej, a szczególnie działań systemowych w szkole i społeczności lokalnej – w części warsztatowej zaproponujemy uczestnikom udział w nowoczesnych formach działań profilaktyczno-edukacyjnych. Konferencja będzie realizowana według modelu transfers knowledge – learn.

 CELE KONFERENCJI:

  • prezentacja aktualnego stanu badań teoretycznych i empirycznych wzakresie profilaktyki społecznej
  • diagnoza kluczowych zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień chemicznych i behawioralnych
  • prezentacja dobrych praktyk profilaktycznych wotoczeniu społeczności lokalnej i szkoły
  • modele współpracy instytucjonalnej w zakresie diagnozy i profilaktyki zachowań ryzykownych
  • identyfikacja wielowymiarowego charakteru zachowań ryzykownych